ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳು
Scheme Details

ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೆಳಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ:

To view information about any scheme, please select financial year and appropriate scheme below:

 

ವಿವರ
Particulars
ಮಾಹಿತಿ
Information
ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ
Financial Year
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
Head of Account
ಯೋಜನೆ
Scheme
ಘಟಕ ಪ್ರಕಾರ
Component Type
ಘಟಕ
Component
ಉಪ ಘಟಕ
Sub Component
ವರ್ಗ
Caste
ಲಿಂಗ
Gender
ಘಟಕ ಸಂಖ್ಯೆ
Unit Size
ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ
Unit Cost
ಸಹಾಯಧನ
Subsidy