ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು

ಪಶು ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: